Lời Hay Ý Đẹp

Lời hay ý đẹp – Đừng bao giờ sợ trước tương lai

Lời hay ý đẹp – Đừng bao giờ sợ trước tương lai

Lời hay ý đẹp – Cuộc đời này

Lời hay ý đẹp – Cuộc đời này

Lời hay ý đẹp – Đáy biển tuy sâu nhưng đo được

Lời hay ý đẹp – Đáy biển tuy sâu nhưng đo được

Lời hay ý đẹp – Cơn sóng cuộc đời ập đến

Lời hay ý đẹp – Cơn sóng cuộc đời ập đến

Lời hay ý đẹp – Có những thứ đã mất đi rồi

Lời hay ý đẹp – Có những thứ đã mất đi rồi

Lời hay ý đẹp – Quần áo rách có thể vá

Lời hay ý đẹp – Quần áo rách có thể vá

Lời hay ý đẹp – Khi vượt qua đau đớn

Lời hay ý đẹp – Khi vượt qua đau đớn

Lời hay ý đẹp – tập hài lòng

Lời hay ý đẹp – tập hài lòng

Lời hay ý đẹp – Duyên Phận

Lời hay ý đẹp – Duyên Phận

Lời hay ý đẹp – Cuộc đời lạ lắm

Lời hay ý đẹp – Cuộc đời lạ lắm