Lời hay ý đẹp – Cây lớn khởi ôm từ một cái mầm nhỏ, Đài cao chín tầng khởi từ một sọt đất, đi xa nghìn dặm bắt đầu từ một bước chân.