Làm thế nào để buông bỏ đi phiền não. Bài học giáo huấn của đức Phật